Kim jesteśmy?

Sponsorem Konkursu jest Acer Europe S.A. („Acer”, „my”, „nas”, „nasze”). Siedziba Acer mieści się pod adresem Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Szwajcaria. Dane kontaktowe zamieszczono poniżej:

Numer telefonu: +41-(0)91-261-0111

Adres e-mail: privacy.officer@acer.com

W związku z konkursem Kimi’s Creator Challenge 2021 („Konkursem”) Acer gromadzi, przechowuje, ujawnia i/lub przetwarza dane osobowe. Acer pełni rolę administratora danych w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony i prywatności danych. Niniejsza Polityka Prywatności stosuje się wyłącznie do Konkursu. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Acer lub lokalnymi podmiotami Acer w poszczególnych krajach zgodnie z informacjami w sekcji „Kontakt” poniżej. Lista lokalnych podmiotów Acer dostępna jest pod adresem: www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list.

Czyje dane osobowe gromadzimy i jak to robimy?

W związku z Konkursem Acer gromadzi dane osobowe związane z uczestnikami Konkursu, którzy zarejestrują się na stronie Konkursu kimiscreatorchallenge.acer.com.

Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, podczas rejestracji w Konkursie oraz, jeżeli ma to zastosowanie, w przypadku podania dodatkowych danych osobowych, aby umożliwić Acer doręczenie nagrody w Konkursie.

Jakie są podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych?

Podstawy prawne przetwarzania przez Acer danych osobowych:

 1. przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy;
  W celu uczestnictwa w Konkursie;
  W celu poinstruowania osób trzecich i komunikacji z nimi w związku z doręczeniem nagród w Konkursie;
  W celu udzielenia uczestnikom Konkursu pomocy i komunikacji z nimi w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 2. przetwarzanie jest niezbędne w celu zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi (w tym obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów podatkowych, obowiązkami prawno-administracyjnymi Acer i obowiązkami w zakresie współpracy z organami regulacyjnymi);
 3. przetwarzanie jest niezbędne dla celów prawnie uzasadnionych interesów (biznesowych) Acer:
  W celu obsługi reklamacji, sporów i postępowań (prawnych) związanych z Konkursem i ustalenia w nich pozycji prawnej Acer;
  W celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom i wykrywania ich oraz ochrony naszych aktywów, działalności i pracowników;

Jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów, Acer przetwarza dane osobowe uczestników na mocy ich jednoznacznej zgody. Jeżeli uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie, ma prawo cofnąć ją w dowolnym terminie. W celu cofnięcia zgody użytkownik winien skontaktować się z Acer zgodnie z poniższymi informacjami.

Dane osobowe, których podania Acer wymaga, są niezbędne w celu wykonania umowy między Acer a uczestnikiem. W przypadku niepodania wymaganych danych uczestnik może nie móc uzyskać dostępu do Konkursu i uczestniczyć w nim.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dla wymienionych powyżej celów Acer gromadzi następujące informacje o uczestniku:

 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i państwo);
 • Adres do korespondencji i dane do doręczeń;
 • Dane osobowe, podane podczas komunikacji z Acer;
 • Adres IP;
 • Wszelkie inne dane osobowe, które są wymagane w celu obsługi reklamacji, sporów lub postępowań prawnych.

Komu ujawniamy dane osobowe?

W związku z wymienionymi powyżej celami Acer może ujawniać dane osobowe uczestników osobom trzecim, np. usługodawcom, którym Acer zleci zarządzanie Konkursem. Obejmuje to usługodawców IT, deweloperów IT, usługodawców wykorzystywanych w celu zarzadzania Konkursem i doręczenia nagród w Konkursie.

Acer może także ujawniać dane osobowe uczestników swoim profesjonalnym doradcom (doradcom podatkowym i prawnym, adwokatom, księgowym i biegłym rewidentom), bankom, partnerom, ubezpieczycielom, podmiotom powiązanym, następcom prawnym i agencjom marketingowym oraz usługodawcom IT, o ile jest to niezbędne i w dozwolonym prawnie zakresie.

Ponadto Acer ujawni dane osobowe uczestników właściwym organom państwowym, jeżeli będzie do tego zobowiązany, np. w przypadku gdy organy skarbowe zwrócą się do Acer z żądaniem dostarczenia określonych dokumentów, które zawierają dane osobowe uczestników.

Jeżeli ma to zastosowanie, Acer zapewni wdrożenie zabezpieczeń umownych, aby zagwarantować ochronę danych osobowych uczestników przy ich ujawnianiu osobom trzecim.

Acer jest podmiotem globalnym, więc dane osobowe uczestników mogą być przekazywane poza terytorium państwa, w którym zostały zgromadzone, i mogą zostać ujawnione zarówno podmiotom z grupy Acer, jak i osobom trzecim zlokalizowanym w innych jurysdykcjach, w tym poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W takim przypadku Acer podejmie odpowiednie działania zabezpieczające, by zapewnić, że dane osobowe uczestników są odpowiednio chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Uczestnik może w dowolnym terminie otrzymać kopię opisu zabezpieczeń, które stosuje się do przekazywania danych osobowych; w tym celu winien zwrócić się do Acer na dane kontaktowe podane poniżej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe uczestników przechowywane są wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wszystkich celów ich przetwarzania (por. powyżej). Następnie wszystkie dane osobowe zostaną usunięte. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez dłuższy okres wyłącznie w przypadku, gdy Acer będzie do tego prawnie zobowiązany (np. z uwagi na obowiązki prawno-administracyjne, prawny obowiązek przechowywania danych lub obowiązki podatkowe) lub jeżeli jest to niezbędne do obrony interesów Acer w postępowaniu sądowym (np. w przypadku sporu).

W celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnych okresów przechowywania, które obowiązują w odniesieniu do danych osobowych uczestnika, należy skontaktować się z Acer z użyciem danych kontaktowych podanych poniżej.

Jak chronimy dane osobowe?

Acer wdraża niezbędne środki administracyjne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony odpowiedni dla określonych zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. Acer chroni dane osobowe uczestników przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieupoważnionym ujawnieniem oraz dostępem do przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych.

Ponadto Acer dąży do zapewnienia, by dane osobowe uczestników były precyzyjne i aktualne. W tym celu uczestnicy proszeni są o zgłaszanie Acer wszelkich zmian ich danych osobowych (np. zmiany danych kontaktowych).

Jakie prawa przysługują uczestnikom i jak można je wykonywać?

Uczestnikom przysługują następujące prawa:

 • uzyskania (dalszych) informacji o swoich danych osobowych;
 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym terminie (jeżeli dotyczy;
 • usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego oraz przenoszenia danych do innego podmiotu.

Na koniec uczestnikom przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia w związku z przetwarzaniem przez Acer ich danych osobowych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag związanych z niniejszą Polityką Prywatności lub stroną internetową Acer należy kontaktować się z Acer pod adresem: privacy.officer@acer.com. W przypadku pytań dotyczących konkretnych kwestii i/lub lokalnej obsługi danych należy kontaktować się z podmiotem Acer, któremu uczestnik ujawnił swoje dane. Dane adresowe wszystkich podmiotów Acer dostępne są pod adresem www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Aby umożliwić Acer szybszą obsługę zgłoszeń, pytania należy składać w miarę możliwości w języku angielskim z podaniem państwa, z którego uczestnik się kontaktuje, a także z opisem marki i modelu wykorzystywanych produktów (jeżeli dotyczy).