Wedstrijdreglement

De Kimi Creator Challenge 2021 (de 'Wedstrijd') wordt gesponsord door Acer Europe SA (de 'Sponsor'). Iedere deelnemer aan de Wedstrijd (de 'Deelnemer') stemt in met de voorwaarden van dit Wedstrijdreglement en met de beslissingen van de Sponsor en diens juryleden die definitief en bindend zijn voor alle zaken met betrekking tot de Wedstrijd.

Inzendingstermijn

De wedstrijd begint op 1 mei 2021 om 00.01 uur CET. De einddatum voor inzendingen is 1 juni 2021 om 23.59 uur CET.

Wie kan er meedoen?

De wedstrijd staat open voor alle personen van 18 jaar of ouder die legaal verblijven in Belgium, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Russia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine en United Kingdom. Inwoners van landen die niet op deze lijst staan, zijn uitgesloten van deelname. Personen die ten tijde van de inzendingstermijn in dienst zijn van de Sponsor of diens respectievelijke dochterondernemingen, filialen, en/of advertentie- en reclamebureaus (gezamenlijk 'Wedstrijdpartijen' genoemd), en hun gezinsleden of personen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden, zijn uitgesloten van deelname.

De Sponsor behoudt zich het recht voor te controleren of een Deelnemer voor deelname in aanmerking komt. De Sponsor kan Deelnemers met name vragen om hun leeftijd en identiteit te bevestigen door overlegging van een geldig paspoort/identiteitsbewijs.

Deelname is gratis. Deelname of het winnen van de Wedstrijd is niet afhankelijk van de aankoop van een product of het doen van een betaling.

Procedure en prijs

Deelnemers doen mee aan de Wedstrijd door een zelfontworpen creatie ('Ontwerp') te uploaden naar de landing page van de Wedstrijd. In aanmerking komende Deelnemers dienen voor deelname alle instructies van de Sponsor op te volgen. Het Ontwerp moet in een gebruikelijk beeldformaat (jpg, png of pdf) worden aangeleverd. De Sponsor behoudt zich het recht voor Deelnemers zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgaaf van redenen te diskwalificeren wanneer zij deze voorwaarden overtreden of onjuiste gegevens aanleveren. Wanneer de winnaar gediskwalificeerd wordt, kunnen ook eerder uitgereikte prijzen en voordelen met terugwerkende kracht worden ingetrokken en teruggevorderd. In deze gevallen kan de winnaar geen enkele vordering tegen de Sponsor instellen.

Aan de winnaar van de Wedstrijd wordt de volgende prijs uitgereikt:

Een ConceptD 300-desktop pc en een monitor uit de ConceptD CP-serie – met een geschatte winkelwaarde van € 3500.

Prijzen zijn niet overdraagbaar, en worden niet uitgekeerd in contanten of daarmee vergelijkbare middelen. De Sponsor behoudt zich het recht voor een prijs of onderdeel van een prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde indien een prijs of onderdeel van een prijs niet langer beschikbaar is. Met uitzondering van wat hierin specifiek wordt beschreven, omvatten de prijzenpakketten geen verzekeringen, persoonlijke uitgaven, incidentele kosten, fooien of andere zaken die niet specifiek in dit Wedstrijdreglement beschreven worden. Alle toepasselijke belastingen en gebruikskosten op prijzen komen volledig voor de verantwoordelijkheid van de winnaar. Indien wettelijk vereist, zullen de Sponsor of diens agenten van de winnaar om betaling van belastingen aan de desbetreffende belastingautoriteiten vragen. De Sponsor wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor letsel of schade aan personen of eigendommen die voortvloeien uit de levering en/of het daaropvolgende gebruik van toegekende prijzen. De Sponsor doet geen uitspraken over, en geeft geen garanties met betrekking tot het uiterlijk, de veiligheid of de prestaties van toegekende prijzen.

De potentiële winnaar wordt op 16 juni 2021 op of rond 15.00 uur CET per e-mail geïnformeerd. De potentiële winnaar heeft vanaf dat contactmoment vierentwintig (24) uur de tijd om de ontvangst van de kennisgeving te bevestigen en de prijs te accepteren. De potentiële winnaar kan gevraagd worden aan te tonen dat hij/zij voor deelname in aanmerking komt en om een verklaring te ondertekenen waarmee hij/zij Acer vrijwaart van aansprakelijkheid. De controle moet binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de kennisgeving door de potentiële winnaar afgerond zijn.

De formele aanvaarding van de prijs vindt plaats door het beantwoorden van de e-mail op het e-mailadres kimiscreatorchallenge@acer.com. Indien de kennisgeving aan de potentiële winnaar niet kan worden afgeleverd, dan verliest de potentiële winnaar alle rechten op de prijs en wordt er een andere winnaar gekozen. De prijs wordt niet aan de potentiële winnaar uitgekeerd als hij/zij nalaat de aanvaarding van de prijs te bevestigen. Om mee te kunnen dingen naar de prijs, dient de winnaar de volgende informatie en documenten aan te leveren: naam, adres en geboortedatum van de winnaar. Het recht op een prijs vervalt ook indien de prijs niet binnen een maand na kennisgeving aan de winnaar door de winnaar in ontvangst kan worden genomen om redenen waarop de Sponsor geen invloed heeft.

De Deelnemer aanvaardt dit Wedstrijdreglement wanneer hij/zij het ontwerp uploadt naar het Microsite-platform.

Selectie van de Winnaar

Deze wedstrijd bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde zal er een online stemming plaatsvinden om de drie finalisten van de wedstrijd aan te wijzen. De online stemming wordt uitgevoerd op dit Microsite platform en op onregelmatigheden gecontroleerd door de Sponsor. De Sponsor behoudt zich het recht voor om in geval van onregelmatigheden, inclusief maar niet beperkt tot bots, actief in te grijpen op de online stemming. In de tweede ronde wordt er slechts één winnaar van de Wedstrijd gekozen uit de drie finalisten door een jury van experts die door de Sponsor worden aangewezen en aangesteld.

Inzendingen van Deelnemers

De Deelnemer verklaart en garandeert dat hij/zij geen Ontwerp zal inzenden dat:

 • Seksueel expliciet of suggestief is; onnodig gewelddadig is; vernederend is voor etniciteit, ras, gender, religie, seksuele voorkeur, handicap of leeftijdsgroep; of godslasterlijk of pornografisch is;
 • Obsceen, vulgair of aanstootgevend is, of een vorm van haat tegen personen of groepen aanmoedigt;
 • Alcohol, illegale drugs, tabak, (vuur)wapens (of het gebruik van het voorgaande) aanmoedigt, of illegale activiteiten of activiteiten die onveilig of gevaarlijk kunnen zijn, bevordert;
 • De goede naam van de Sponsor aantast, de Sponsor in kwaad daglicht stelt, of lasterlijke of schadelijke opmerkingen over de Sponsor (of diens producten of diensten) of andere mensen en/of bedrijven bevat;
 • Handelsmerken, logo's, markeringen, materialen bevat waarop auteursrecht rust die aan anderen toebehoort, of anderszins inbreuk maakt op de rechten van derden of deze schendt, zoals bepaald door de Sponsor, of die persoonlijk identificeerbare gegevens over een individu bevat;
 • Afbeeldingen, geluidsopnames, videobeelden, herkenbare kenmerken van persoonlijk identificeerbare gegevens over een individu bevat;

Het Ontwerp:

 • Moet volledig origineel zijn en gemaakt zijn door de Deelnemer zelf en de Deelnemer moet er alle noodzakelijke rechten op hebben;
 • Mag niet eerder gepubliceerd, ingediend of anderszins gebruikt zijn voor een ander commercieel doel;
 • Mag geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van natuurlijke of rechtspersonen of deze wederrechtelijk toe-eigenen door kopiëren, gebruik, weergave, uitvoering of distributie.

Alle inzendingen die de hierboven beschreven beperkingen of andere ongepaste inhoud bevatten, zoals uitsluitend en definitief door de Sponsor bepaald, zullen als niet toelaatbaar worden beschouwd en zijn van deelname aan de Wedstrijd uitgesloten. Door een Ontwerp in te zenden, stemt elke Deelnemer ermee in dat zijn of haar inzending aan dit Wedstrijdreglement voldoet. Elke Deelnemer stemt er daarnaast mee in dat de Sponsor de Deelnemer van de Wedstrijd mag uitsluiten wanneer de Sponsor, geheel naar eigen inzicht, van mening is dat een inzending niet aan het Wedstrijdreglement voldoet. Als de Sponsor een inzending weigert, wordt deze inzending gediskwalificeerd en niet beschouwd als een geldige inzending. Alleen de Deelnemer is verantwoordelijk voor het inzenden van een Ontwerp. Ontwerpen mogen alleen worden ingezonden via de hierin beschreven methode. Geautomatiseerde inzendingen (waaronder, maar niet beperkt tot, inzendingen door een robot, via een script, macro of andere geautomatiseerde dienst) zijn niet toegestaan en worden gediskwalificeerd. Het gebruik van geautomatiseerde mechanismen, het inkopen van stemmen en andere methodes om frauduleuze stemmen te genereren, is strikt verboden. Alleen in aanmerking komende inzendingen die door de Wedstrijdpartijen daadwerkelijk zijn ontvangen, komen voor deelname in aanmerking. Onbegrijpelijke, onvolledige of beschadigde inzendingen worden gediskwalificeerd.

De Sponsor aanvaardt geen ongevraagde inzendingen van ideeën, creatieve materialen, processen, opmerkingen, feedback of technologie (elk een 'Ongevraagde inzending' genoemd) en zal deze niet in overweging nemen. Wij wijzen erop dat Ongevraagde inzendingen die aan de Sponsor worden gestuurd, als NIET-vertrouwelijk worden beschouwd. Door de Sponsor Ongevraagde inzendingen te sturen, geeft de Deelnemer de Sponsor een onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royalty-vrije, volledig betaalde, volledig sublicentieerbare, volledig overdraagbare, wereldwijde licentie om deze Ongevraagde inzending te gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, overdragen en distribueren voor welk doel dan ook, inclusief alle ideeën, concepten, kennis of technieken die hierin zijn begrepen of die hierin openbaar worden gemaakt. De Deelnemers bevestigen hierbij dat zij de Sponsor dergelijke rechten toekennen in het kader van het recht om dit Microsite-platform te betreden en te gebruiken, en dat de Sponsor geen verplichting heeft tot verdere compensatie van de Deelnemer of om de inzending van de Deelnemer te bevestigen.

De Sponsor zal de naam van de Deelnemer niet vrijgeven of anderszins openbaar maken dat de Deelnemer materialen of andere informatie naar de Sponsor heeft gestuurd, tenzij: (a) de Sponsor de toestemming van de Deelnemer ontvangt om zijn/haar naam te gebruiken; of (b) de Sponsor de Deelnemer eerst informeert dat de materialen of andere informatie die hij/zij op dit Microsite-platform indient, gepubliceerd of anderszins gebruikt zal worden onder vermelding van de naam van de Deelnemer; of (c) de Sponsor dit wettelijk verplicht is.

Eigendom van inzendingen

Door een Ontwerp voor de Wedstrijd in te dienen:

 • Stemt de Deelnemer in met de onherroepelijke overdracht aan de Sponsor van het recht om het door de Deelnemer vervaardigde Ontwerp zonder compensatie, en voor zover wettelijk toegestaan, te gebruiken, exploiteren en publiceren. De Sponsor, diens dochterondernemingen, agenten en/of vertegenwoordigers mogen het Ontwerp of onderdelen daarvan zonder beperkingen exploiteren, bewerken, publiceren, gebruiken, aanpassen, wijzigen, verspreiden of verwijderen voor advertentiedoeleinden op het internet, in drukwerk, in films, op televisie of via welke andere media dan ook.
 • De Deelnemer erkent en stemt ermee in dat de Sponsor veel Ontwerpen kan ontvangen in verband met deze Wedstrijd en/of andere promoties van de Sponsor of dat de Sponsor materialen kan produceren die vergelijkbaar zijn met het Ontwerp, en dat dit Ontwerp voor wat betreft thema, idee, formaat of in andere opzichten vergelijkbaar of identiek kan zijn met andere inzendingen voor deze Wedstrijd. De Deelnemer doet afstand van alle vorderingen die de Deelnemer had, heeft en/of in de toekomst kan hebben met betrekking tot het feit dat een door de Sponsor geaccepteerd, beoordeeld en/of gebruikt Ontwerp vergelijkbaar kan zijn met zijn/haar Ontwerp of dat de Sponsor de Deelnemer in verband met dat Ontwerp een vergoeding verschuldigd is.
 • De Deelnemer bevestigt dat hij/zij bevoegd is om de rechten onbeperkt over te dragen, en met name dat er geen andere rechten van derde partijen op het Ontwerp rusten. Indien een derde partij een vorderingen instelt tegen de Sponsor, diens dochterondernemingen, agenten en/of vertegenwoordigers op grond van zijn rechten op het Ontwerp, dan zal de Deelnemer deze partij hiervoor volledig schadeloos stellen.

Overige bepalingen

Alle inzendingen en Ontwerpen worden het eigendom van de Sponsor en worden niet geretourneerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om te controleren of hij/zij voldoet aan alle voorwaarden van het Wedstrijdreglement. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte, te laat ingediende, naar het onjuiste adres verzonden, gestolen, onleesbare of onvolledige inzendingen, noch voor problemen met computers, internet- of telefoonverbindingen of technische defecten.

Wedstrijdpartijen zijn niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige informatie, ongeacht of deze verstrekt wordt door gebruikers van de website, of veroorzaakt wordt door de apparatuur of programmatuur die verband houdt met of gebruikt wordt voor de Wedstrijd, of technische of menselijke fouten die gemaakt worden bij de verwerking van de inzendingen voor de Wedstrijd. Wedstrijdpartijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in functioneren of verzending, storingen in communicatielijnen, diefstal of vernietiging of ongeoorloofde toegang tot, of wijziging van, inzendingen. Wedstrijdpartijen zijn niet verantwoordelijk voor problemen, onderbrekingen of technische defecten van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers, providers, computerapparatuur, software, e-mail, spelers of browsers als gevolg van technische problemen of overbelasting van het internet, van welke website dan ook, of als gevolg van een combinatie van het voorgaande. Wedstrijdpartijen zijn niet verantwoordelijk voor letsel of schade aan deelnemers of computers die verband houdt met of voortvloeit uit deelname aan of het downloaden van materialen voor deze Wedstrijd. Indien de Wedstrijd, om weke reden dan ook, niet zoals voorzien kan verlopen, inclusief door infectie met een computervirus, door programmeerfouten, manipulaties, ongeoorloofde ingrepen, fraude, technische storingen of andere oorzaken waarop de Wedstrijdpartijen geen invloed hebben en die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of het juiste verloop van deze Wedstrijd aantasten of beïnvloeden, dan behoudt de Sponsor zich het recht voor om de Wedstrijd naar eigen inzicht te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten, en de winnaar te kiezen uit alle in aanmerking komende inzendingen die voorafgaand aan de annulering werden ontvangen. Deelnemers van wie wordt vastgesteld dat zij een aspect van deze Wedstrijd manipuleren of misbruiken, of waarvan de Sponsor vermoedt dat zij een defect, fout, verstoring of schade veroorzaken, worden gediskwalificeerd.

WAARSCHUWING: ELKE POGING VAN EEN DEELNEMER OF ANDERE PERSOON OM EEN WEBSITE OPZETTELIJK TE BESCHADIGEN OF DE RECHTMATIGE UITVOERING VAN DE WEDSTRIJD TE ONDERMIJNEN, IS MOGELIJK IN STRIJD MET HET STRAFRECHT EN HET BURGERLIJK RECHT. WANNEER ER EEN DERGELIJKE POGING ONDERNOMEN WORDT, DAN BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM VAN DIE PERSOON EEN SCHADEVERGOEDING TE EISEN, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN. De Sponsor behoudt zich het recht voor om type-, druk- en zetfouten, fouten in computerprogrammatuur of gebruikersfouten te corrigeren.

Door zijn of haar deelname aan deze Wedstrijd stemt de Deelnemer ermee in om de Wedstrijdpartijen en hun respectievelijke moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, filialen, bestuurders, directeuren, vertegenwoordigers en medewerkers te vrijwaren van en te beschermen tegen iedere aansprakelijkheid voor letsel, verlies of schade van welke aard dan ook die, direct of indirect, voortvloeit uit of verband houdt met 1) de toekenning, aanvaarding, ontvangst, het bezit, gebruik en/of misbruik van alle in deze Wedstrijd uitgereikte prijzen; of 2) deelname aan de Wedstrijd of prijsgerelateerde activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot reizen naar of van prijsgerelateerde activiteiten.

Privacy

Door deelname aan deze Wedstrijd stemmen Deelnemers in met het gebruik door de Sponsor van hun persoonlijke gegevens voor zowel online als offline direct marketing-doeleinden. U vindt het Privacybeleid van de Sponsor op: https://www.acer.com/ac/nl/NL/content/privacy/. Uw persoonlijke gegevens kunnen gedeeld worden met de andere Wedstrijdpartijen. De individuele Wedstrijdpartijen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat zij van deze informatie maken.

Toepasselijk recht

Tenzij wettelijk verboden, stemt de Deelnemer er als voorwaarde voor deelname aan deze Wedstrijd mee in dat op alle geschillen en gronden voor het instellen van rechtsvervolging die voortvloeien uit of verband houden met deze Wedstrijd of toegekende prijzen, uitsluitend het Zwitsers recht van toepassing is. Het is de Deelnemer onder geen enkele omstandigheid toegestaan beloningen te ontvangen, en de Deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten om vergoeding te eisen voor straf-, incidentele of gevolgschade of andere schades, waaronder advocaatkosten, anders dan voor de feitelijke door de Deelnemer gemaakte kosten (d.w.z. kosten die gemaakt zijn om aan deze Wedstrijd deel te nemen), en verder doet de Deelnemer afstand van alle rechten op vermenigvuldiging of verhoging van schadevergoedingen. Alle problemen en vragen met betrekking tot de samenstelling, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van dit Wedstrijdreglement, of de rechten en plichten van de Deelnemer en Sponsor in verband met deze Wedstrijd, vallen onder, en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Zwitserland.