חוקים רשמיים

אתגר היוצרים של Kimi 2021 (להלן ״התחרות״) מתקיימת בחסותAcer אירופה בע״מ (להלן ״נותנת החסות״). כל אדם שנכנס לתחרות (כל אחד, ״מתחרה״, ״מגיש״) מסכים לפעול לפי התנאים של חוקים רשמיים אלו ולפי החלטות נותנת החסות ושופטיה, שהם סופיים ומחייבים בכל נושא השייך לתחרות.

תקופת הרשמה

התחרות תתחיל בתאריך ה-1 במאי 2021, בשעה 00:01h CET. מועד סגירת ההרשמה הוא ה-1 ליוני 2021 בשעה 23:59h CET.

התחרות פתוחה לתושבים חוקיים המתגוררים בבלגיה, צ׳כיה, דנמרק, צרפת, פינלנד, גרמניה, איטליה, נורבגיה, הולנד, פולין, רוסיה, שוודיה, הממלכה המאוחדת, ספרד ושוויץ. גיל 18 ומעלה. תושבים של מדינות שאינן מצוינות ברשימה זאת אינם זכאים להשתתף. יחידים המועסקים בידי נותן חסות, או החברות המקושרות לה, חברות בת, ו/או סוכנויות פרסום ושיווק (להלן, ״שותפות התחרות״) בכל זמן במהלך תקופת ההרשמה, ובני משפחתם הקרובה או שותפים לאותו הבית, אינם זכאים להשתתף.

נותנת החסות שומרת על זכותה לאמת את זכאותו להשתתף של כל מתחרה. בפרט תוכל נותנת החסות לבקש מהמתחרים לאמת את גילם וזהותם על ידי הצגת תעודת זהות או דרכון בתוקף.

ההרשמה היא חינמית. לא הזכאות להרשמה ולא הניצחון בתחרות תלויים ברכישת מוצר מסוים או תשלום.

הליך ופרס

משתתפים נכנסים לתחרות על ידי העלאת היצירה המעוצבת שלהם (להלן ״העיצוב״) בעמוד התחרות באתר. מתחרים מתאימים נדרשים למלא אחר כל ההוראות המסופקות בידי נותנת החסות על מנת להיכנס. על העיצוב להישלח בפורמט תמונה נפוץ (jpg, png, pdf). נותנת החסות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל מתחרה אשר יפר את תנאי שימוש אלו של התחרות או שיספק מידע כוזב בכל זמן שהוא, ללא אזהרה מוקדמת ומבלי להידרש להסברים לכך. במידה והזוכה ייפסל, פרסים ורווחים שכבר ניתנו עלולים להישלל רטרואקטיבית ולחזור. במקרים כאלו הזוכה אינו יכול לטעון כל טענה שהיא כנגד נותנת החסות..

הזוכה בתחרות יזכה בפרס הבא:

מחשב אישי ConceptD 300 ומסך ConceptD מסדרת CP – בשווי שוק מוערך של 3500€.

הפרסים אינם ניתנים להעברה, וללא אפשרות החזרה וכדומה. נותנת החסות שומרת על זכותה להחליף פרס או מרכיב מהפרס לכזה חלופי בערך דומה או גדול יותר במידה והפרס או מרכיב מהפרס לא יהיו זמינים. למעט המפורט כאן, חבילות הפרס אינן כוללות ביטוח, הוצאות אישיות, חיובים נלווים, תשר כספי, או כל דבר אשר אינו פורט כאן בחוקים הרשמיים. כל המסים הנדרשים והוצאות שימוש בפרסים הם באחריותו הבלעדית של הזוכה. אם תידרש על פי חוק, נותנת החסות או מי מטעמה רשאים לדרוש מהזוכה תשלום שיועבר לרשויות המס המתאימות. נותנת החסות מפורשות מסירה כל אחריות או חובה כלפיי פציעה או אבדן לכל אדם או רכוש הקשורים למשלוח ו/או לשימוש הרציף בפרס שהוענק. נותנת החסות אינה אחראית לנראות, בטיחות או הביצועים של הפרסים המוענקים.

בתאריך ה-16 ליוני, 2021, ב, או בסביבות השעה 3:00pm CET הזוכה הפוטנציאלי יקבל על כך הודעה לדואר האלקטרוני. לזוכה הפוטנציאלי יש עשרים וארבע(24) שעות מזמן ההודעה לאשר את קבלתה ואת הפרס. ייתכן והזוכה הפוטנציאלי יידרש לאמת את זכאותו ולחתום על כתב ויתור ושחרור אחריות. על האימות להסתיים תוך עשרים וארבע(24) שעות מרגע ההודעה לזוכה הפוטנציאלי.

הקבלה הרשמית של הפרס יכולה להיעשות על ידי שליחת תשובה לכתובת kimiscreatorchallenge@acer.com. אם ההודעה על הזכייה לא תצליח להישלח, הזוכה הפוטנציאלי מאבד כל זכות לפרס וזוכה אחר ייבחר. הפרס לא יוענק לזוכה הפוטנציאלי אם הוא/היא לא יצליחו לאשר את קבלת הפרס. על מנת להצליח להתמודד על הפרס, הזוכה לוקח על עצמו למסור את המידע והמסמכים הבאים: השם, כתובת ותאריך לידה של הזוכה. הטענה לפרס תפקע גם במקרה בו הפרס לא יוכל להתקבל על ידי הזוכה בתוך כחודש מרגע הכרזת הזוכה, מסיבות שמעבר לשליטתה של נותנת החסות.

המתחרה מקבל על עצמו את החוקים הרשמיים האלו להשתתפות על ידי העלאת עבודת העיצוב בפלטפורמת אתר התחרות.

בחירת הזוכה

ישנם שני שלבים לתחרות זו. בשלב הראשון, יהיה מנגנון הצבעה אינטרנטי לקביעת שלושת הפיינליסטים של התחרות. ההצבעה האינטרנטית תיערך בפלטפורמת אתר התחרות הזה , ותהיה תחת הפיקוח של נותנת החסות למניעת חריגות, כולל אבל לא רק של בוטים. בשלב השני, רק מנצח אחד של התחרות ייבחר מבין שלושת הפיינליסטים בידי חבר מומחים שיוגדר וייבחר על ידי נותנת החסות.

הגשות המתחרים

על המתחרה לייצג ולהבטיח שהוא/היא לא יגישו עיצוב ש:

 • יהיה בוטה מינית או מרמז לכך; אלים שלא לצורך; משפיל ומבזה כלפיי קבוצת מוצא, גזע, מגדר, דת, העדפה מינית, לקות או גיל כלשהיא; או גס או פורנוגרפי;
 • יהיה מגונה, וולגרי או פוגעני, או תומך בכל צורת או קבוצת שנאה;
 • מקדם אלכוהול, סמים לא חוקיים, טבק או נשק(או את השימוש של מי מאלו), או מקדם פעילות לא חוקית או כל פעילות שעלולה להראות לא בטוחה או מסוכנת;
 • יכפיש, ייצג שלא כהלכה, יבזה או יוציא דיבתה של נותנה החסות (או מוצריה או שירותיה), או אנשים אחרים ו/או חברות;
 • יכיל כל שימוש בסימנים מסחריים, סמלים, סימני נוף, חומר מוגן בזכויות יוצרים בבעלות אחרים, או מפר בכל דרך אחרת זכויות של כל צד שלישי, כנקבע על ידי נותנת החסות, או יכיל כל מידע אישי ניתן לזיהוי של אדם כלשהוא;
 • יכיל תמונה, הקלטת שמע, צילום ווידאו, מאפיינים ניתנים לזיהוי או כל מידע אישי ניתן לזיהוי של אדם כלשהו;

העיצוב חייב:

 • להיות לגמרי מקורי ונוצר על ידי המתחרה בלבד ועליו מחזיק המתחרה בכל הזכויות הנדרשות;
 • לא להיות כזה שפורסם בעבר, הוגש או נעשה בו שימוש בדרך אחרת למטרה מסחרית כלשהיא;
 • לא להפר או לעשות שימוש לא ראוי בכל קניין רוחני או כל זכויות קניין של אדם או ישות כלשהיא במובנים של שכפול, שימוש, הצגה, הופעה או חלוקה.

כל הגשה שתכלול מי מהחומרים האסורים המפורטים כאן או כל תוכן לא ראוי אחר, כנקבע בידי נותנת החסות ונתון אך ורק לשיקול דעתה, ייחשב לפסול ולא יהיה חלק מהתחרות. בהגשת עיצוב, כל מתחרה מסכים שהעיצוב שלו או שלה הולם את החוקים הרשמיים הללו. כל מתחרה גם מסכים שנותנת החסות רשאית להדיח מתחרה מהתחרות אם נותנת החסות מאמינה, ותחת שיקול דעתה הבלעדי שהגשה של מתחרה לא עומדת בתנאים רשמיים אלו. אם נותנת החסות דוחה כל הגשה שהיא, הגשה שכזו תהיה פסולה ולא תיחשב כהגשה תקפה. השליחה של ההגשה היא באחריותו הבלעדית של המתחרה. הגשות חייבות להיות כאלו שעונות על התנאים המפורטים לעיל. הגשות אוטומטיות (כולל אבל לא רק הגשות שנשלחו בעזרת כל סוג של רובוט, פקודה, מאקרו או כל שירות אוטומטי) אינן מורשות והן ייפסלו. השימוש במנגנונים אוטומטים, מזימות רכישת קולות, ושיטות אחרות של רמיה וזיוף קולות אסור לחלוטין. רק הגשות מתאימות שנתקבלו על ידי נציגי התחרות יהיו כשירות. הגשות לא קריאות, לא ברורות, לא שלמות או מעוותות ייפסלו.

נותנת החסות לא מאשרת ולא תחשיב הגשות בלתי רצויות של רעיונות, חומרים יצירתיים, תהליכים, תגובות, חוות דעת או טכנולוגיה (כולן ״הגשות בלתי רצויות״). בבקשה קח לתשומת ליבך שכל הגשה בלתי רצויה שתישלח לנותנת החסות גורלה להיות לא חסויה. בשליחת איזשהם הגשות בלתי רצויות לנותנת החסות, המגיש מעניק לנותנת החסות רישיון בלתי מוגבל, שאינו ניתן לביטול, תמידי, לא-בלעדי, פטור מזכויות יוצרים, משולם לחלוטין, נתון לרישיון משנה, נתון להעברה, בינלאומי להשתמש, לשכפל, להציג, להקרין, לשנות, להעביר ולהפיץ את אותן הגשות בלתי רצויות מכל סיבה שהיא, כולל רעיונות, קונספטים, ידע נרכש או טכניקות שאולי כלולים או מופיעים בהן. המגיש מכיר בזאת בעובדה שהוא/היא מעניקים לנותנת החסות זכויות שכאלו בהתחשב בזכות לגישה וניהול פלטפורמת אתר התחרות ושלנותנת החסות אין שום התחייבות לפצות את המגיש או להכיר בהגשתו של המגיש.

נותנת החסות לא תפרסם את שם המתחרה או בצורה אחרת תפרסם את העובדה שמתחרה הגיש חומרים או מידע אחר לנותנת החסות למעט במקרים: (א) נותנת החסות מקבלת את האישור של המתחרה להשתמש בשמו/שמה; או (ב) נותנת החסות מודיעה מראש למתחרה שהחומרים או מידע אחר שהוא/היא שלחו בפלטפורמת אתר התחרות יפורסמו או ישמשו בצורה אחרת עם שם המגיש בצמוד להם; או (ג) נותנת החסות מחויבת לעשות זאת על ידי חוק.

בעלות על ההגשות

על ידי הגשת עיצוב לתחרות:

 • המגיש מאשר ומעביר באופן סופי את הזכות לשימוש בלתי מוגבל, הפקת תועלת ופרסום של העיצוב שנוצר בידי המגיש לנותנת החסות ללא תמורה, במידה המותרת על פי חוק. נותנת החסות, סניפיה, שותפותיה ו/או נציגיה רשאים להפיק תועלת, לערוך, לפרסם, להשתמש, לאמץ, לשנות, להעתיק, להפיץ או להיפטר מהעיצוב או חלקים ממנו ללא כל מגבלה לצרכי פרסום אינטרנטי, מודפס, קולנועי, טלוויזיוני או בכל מדיה אחרת.
 • המגיש מכיר ומאשר שנותנת החסות רשאית לשמור עיצובים רבים בהקשר לתחרות ו/או קידומים אחרים המבוצעים על ידי נותנת החסות או לייצר חומרים דומים לעיצוב שכזה, ושעיצוב שכזה עלול להיות דומה או זהה בנושאו, הרעיון, הפורמט או במאפיינים נוספים להגשות אחרות שנשלחו במסגרת התחרות. המגיש מוותר בזה על כל טענה שאולי הייתה, ישנה או תהיה בעתיד, שעיצוב כלשהו שאושר, נבחן ו/או נעשה בו שימוש בידי נותנת החסות עלול להיות דומה לעיצוב שלו/שלה או שפיצוי כלשהו מגיע למגיש בהקשר לעיצוב שכזה שנעשה בו שימוש בידי נותנת החסות.
 • המגיש מאשר בזאת שהוא/היא רשאים להעביר את הזכויות ובפרט ששום זכות כלפיי העיצוב לא נמצאת אצל צד שלישי. אם צד שלישי יעלה טענות כנגד נותנת החסות, סניפיה, שותפותיה ו/או נציגיה בהתבסס על זכויותיו לעיצוב, על המגיש לפצות אותם בסכום מלא כנגד טענות שכאלה.

תנאים אחרים

כל ההגשות והעיצובים הופכים לרכושה של נותנת החסות ולא יוחזרו. זוהי אחריותו של המגיש להבטיח שהוא/היא עמדו בכל התנאים והחוקים המופיעים בחוקים הרשמיים. נותנת החסות אינה אחראית לכל הגשה שאבדה, נשלחה באיחור, נגנבה, נפסלה או שאינה שלמה, או לכל מחשב, רשת, טלפון או תקלה טכנית שעלולה להופיע.

שותפי התחרות אינם אחראים לכל מידע שגוי או כוזב, בין אם נגרם על ידי גולשי האתר, ציוד כלשהו או תכנות המקושר ל או מתמחה בתחרות, או כל שגיאה טכנית או אנושית שעלולה להופיע בתהליך עיבוד ההגשות שהוגשו לתחרות. שותפי התחרות מסירים אחריות מכל תקלה, השמטה, הפרעה, מחיקה, תקלה, איחור בביצוע או העברה, תקלות קו תקשורת, גניבה או חבלה או גישה לא מאושרת ל, או ביצוע שינוי ב, הגשות. שותפי התחרות אינם אחראים לכל בעיה, כישלון או בעיה טכנית של כל רשת טלפונית או קווים, מערכות מחשב מקוונות, שרתים, ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, דואר אלקטרוני, נגנים או דפדפנים, באשמת תקלה טכנית או עומס משתמשים באינטרנט, בכל אתר, או באשמת שילוב של מי מאלו. שותפי התחרות אינם אחראים לכל פציעה או נזק למשתתפים או לכל מחשב הקשור ל, או הנובע מהשתתפות או הורדת תכנים בתחרות זו. אם, מכל סיבה שהיא, התחרות לא תצליח לצאת לפועל כמתוכנן, כולל במקרים של הדבקה בווירוס מחשבים, תקלות, חבלה, התערבות לא מאושרת, הונאה, כישלונות טכניים או כל סיבה אחרת שמעבר לשליטתם של שותפי התחרות שתשפיע או תחבל שניהול, אבטחה, הוגנות, יושרה או ניהול תקין של תחרות זאת, נותנת החסות שומרת על זכותה ולשיקול דעתה היחיד לבטל, לסיים, לשנות או לדחות את התחרות ולבחור את המנצח מתוך ההגשות שאושרו שנתקבלו בטרם מועד הביטול. מתחרים שימצאו מחבלים ב, או מנצלים לרעה איזשהו חלק בתחרות זאת, או כאלו שנותנת החסות מאמינה שגורמים לתקלה, בעיה, שיבוש או נזק בתחרות יודחו.

זהירות: כל ניסיון בידי מתחרה או כל אדם אחר להזיק במכוון לכל אתר או לחתור תחת הניהול התקין של התחרות עלול להוות הפרה של החוק הפלילי והאזרחי. במקרה של ניסיון כזה, נותנת החסות שומרת על זכותה לדרוש דמי פיצוי מכל אדם שכזה במידה המלאה המותרת על פי חוק. נותנת החסות שומרת על זכותה לתיקון של כל טעות טיפוגרפית, הדפסית, תכנותית או תפעולית.

בהשתתפותם בתחרות, המתחרים מאשרים לוותר בזאת על כל טענה כנגד שותפי התחרות וכל אחת מחברות האם השייכות להם, שותפיהם, חברות הבת, פקידיהם, מנהליהם, נציגיהם, סוכניהם ועובדיהם, העוסקת בכל אחריות או קשר לכל פציעה, אובדן או נזק מכל סוג שהוא העולה מ, או בהקשר ל, בצורה ישירה או לא ישירה, 1) הענקת הפרס, אישור הזכייה, קבלתו, אחזקתו שימוש ו/או שימוש מוטעה בכל פרס המוענק בזאת; או 2) השתתפות בתחרות או כל פעילות הקשורה בפרס, כולל אך לא רק בהגעה ל, או מפעילות הקשורה בפרס.

פרטיות

בהשתתפות בתחרות זו, המתחרים מסכימים לשימוש של נותנת החסות במידע האישי שלהם למטרות פרסומיות ישירות מקוונות ולא מקוונות. אתה מוזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות של נותנת החסות כאן: https://www.acer/us/en/privacy/. ייתכן והמידע האישי שלך ישותף עם שאר שותפי התחרות. כל אחת משותפות התחרות אחראית לגופה על השימוש שתעשה במידע.

החוק המקומי

מלבד במקומות בהם החוק אינו מתיר זאת, כתנאי להשתתפות בתחרות, מתחרים מסכימים שכל סוג שלמחלוקת והגורמים להן העולים מ, או בהקשר לתחרות זו, או הפרסים המחולקים בה, תתדיין ותיפתר תחת החוק השוויצרי. תחת שום נסיבות יורשה מתחרה לקבל פרס משום, והמתחרים מוותרים בזאת על כל זכות לטעון, פיצויי נזקים בשל ענישה, עקיפים או ישירים, או כל נזקים אחרים, כולל שכר טרחה, מלבד ההוצאות השוטפות האמתיות של המתחרה ( כלומר, הוצאות הקשורות בכניסה לתחרות זו), והמתחרה יתרה מכך מוותר על כל זכות להכפלה או הגדלה של פיצוי. כל בעיה או שאלה הקשורה לכתיבת, תקיפות, פירוש, ואכיפת חוקים רשמיים אלו, או לזכויות או התנגדויות של מתחרים או של נותנת החסות בהקשר לתחרות זו, ייאכפו על ידי, ויפורשו בהתאם לחוק השוויצרי.